Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2022

13/01/23

Thông tin chi tiết: tại đây

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
 Vũ Hồng Tuyến