phonezalofacebookfacebook
phone
arrow

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024

NĂM 2024

  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán

QUÝ IV/2024

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2024
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV/2024

QUÝ III/2024

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2024
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III/2024

BÁN NIÊN

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2024 đã soát xét
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Bán niên năm 2024 đã soát xét

QUÝ II/2024

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2024
  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II/2024

Dành cho nhà đầu tư