Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ

12/07/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp thông báo kết quả giao dịch của Cổ đông nội bộ như sau:
– Cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Thành Nam.
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: INN
– Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.868.970 CP, tỷ lệ 17,31%.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 520.700 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký: giá cổ phiếu không đạt như kỳ vọng).
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.389.670 CP, tỷ lệ 22,13%
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/7/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/7/2016.

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)             

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến