Báo cáo Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

26/07/16

Chi tiết tại đây

 

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)           

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến