Báo cáo Quản trị công ty năm 2016

16/01/17

Chi tiết tại đây

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT       

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              (đã ký)                 

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến