Báo cáo Tài chính Bán niên 2014 đã được soát xét.

29/08/14

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, Công ty CP Bao Bì và In Nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính bán niên 2014 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được soát xét đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

Phần 1: Báo cáo Tài chính Bán niên 2014 của Công ty mẹ:

1.  Các Báo báo tài chính.

2.   Bản thuyết minh BCTC ( Phần 1; Phần 2Phần 3 

Phần 2: Báo cáo Tài chính Bán niên 2014 hợp nhất:

1.  Các Báo báo tài chính hợp nhất.

2.  Bản thuyết minh BCTC hợp nhất ( Phần 1; Phần 2; Phần 3