Báo cáo Tài chính (Công ty mẹ) Quý 3/2014.

27/10/14

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, CTCP Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính Quý 3/2014 ( Công ty mẹ) theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

  1. Bảng cân đối kế toán Quý 3/2014.
  2. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanhQúy 32014.
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệQuý 3/2014.
  4. Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 3/2014.