Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

12/02/15

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, CTCP Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

 

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây :

        1. Báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã được kiểm toán

        2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán