Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

04/03/21

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp gửi các Báo cáo tài chính năm 2020 (tổng hợp và hợp nhất) đã được kiểm toán theo mẫu quy định đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các Bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

Thông tin chi tiết dưới đây :

  1. Báo cáo tài chính Tổng hợp 2020
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất 2020

                                                                                

PHỤ TRÁCH CBTT

PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến