Báo cáo Tài chính Quý 4/2018 & Công văn của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý của Công ty năm 2019

29/01/19

A. Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4/2018  theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thông tin chi tiết tại đây:

            1. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 4/2018 
            2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2018 

B. Công văn số 556/UBCK-GSĐC ngày 22/01/2019 của UBCK Nhà Nước về việc: chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC quý của Công ty lập cho năm tài chính 2019 (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý)

Chi tiết tại đây

 

PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến