Báo cáo Tài chính riêng bán niên 2015 đã soát xét

12/08/15

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các báo cáo tài chính, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính riêng bán niên 2015 đã soát xét theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 30/6/2015, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

1. Báo cáo tài chính (riêng) tại ngày 30/6/2015.

2. Thuyết minh BCTC  (riêng) bán niên 2015 (Phần 1 – Phần 2).

3. Phụ lục số 01_Biến động vốn chủ sở hữu_Bán niên 2015.

4.Ý kiến của đơn vị kiểm toán về BCTC.

Phụ trách CBTT   

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)          

Vũ Hồng Tuyến