Báo cáo Tài chính (riêng và hợp nhất) Quý 1/2015

14/05/15

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các báo cáo tài chính, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1/2015 theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 31/03/2015, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Quý vị cổ đông có thể tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:      

a. Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2015:

Bảng cân đối kế toán Quý 1/2015.

Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanhQuý 1/2015.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 1/2015.

Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2015.      

b. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 1/2015.

Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh hợp nhất Quý 1/2015.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 1/2015.

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015.

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                              (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến