Báo cáo Tài chính (tổng hợp và hợp nhất) Quý 2/2017

28/07/17

Thực hiện quy định về công bố thông tin định kỳ các Báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã gửi các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2/2017 theo mẫu quy định đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã được chấp thuận.

          Các bản báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp tại ngày 30/6/2017, phù hợp với chuẩn mực – chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

 Thông tin chi tiết tại đây:

          1. Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 2/2017.

          2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2017.

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 (đã ký)

                                                                                              Vũ Hồng Tuyến