Báo cáo thường niên 2016

22/03/17

Toàn văn báo cáo tại đây.
                                                                                                    PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                              PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                (đã ký)
                                                                                                          Vũ Hồng Tuyến