Bổ sung nhân sự vào Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bao Bì và In nông nghiệp

28/09/17

Thực hiện các quy định về công bố thông tin bất thường 24h, Công ty Cổ phần Bao Bì và In nông nghiệp công bố thông tin như sau :

Căn cứ  kết luận cuộc họp HĐQT ngày  04/8/2017 về việc bổ sung nhân sự vào Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đã được 100% các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Ngày 27/9/2017, HĐQT Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã ra Quyết định số 03 QĐ/HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Mai Thị Loan – Trưởng Phòng Thị trường giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp kể từ ngày 01/10/2017.

Thông tin chi tiết tại đây.

 

                                                                                                PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                      PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                    Vũ Hồng Tuyến