CBTT – Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

09/12/20

Thông tin chi tiết tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến