Nghị quyết của HĐQT về việc sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP về CTCP Bao bì và In nông nghiệp

28/10/16

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ  ngày  27/3/2016 của ĐHĐCĐ CTCP Bao bì và In nông nghiệp về việc sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP để tái cơ cấu lại Công ty, giảm đầu mối trực thuộc; Cấu trúc lại bộ máy quản trị, giảm chi phí để tăng tính cạnh tranh. Ngày 28/10/2016,  Hội đồng Quản trị đã ra Nghị quyết Số 01/2016/NQ/HĐQT về việc tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo luật định về việc sáp nhập Công ty.

Nội dung chi tiết tại đây.

 

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                        PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                Vũ Hồng Tuyến