Nghị quyết của HĐQT v/v: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018

18/12/18

Thông tin chi tiết tại đây
 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến