Nghị quyết của HĐQT v/v: triển khai chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

04/12/18

Thông tin chi tiết: tại đây

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến