Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT

11/04/18

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT.
Chi tiết tại đây.

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến