Nghị quyết của HĐQT về việc: miễn nhiệm & bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP

16/12/19

Thông tin chi tiết tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến