NQ của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu Esop của NLĐ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ

23/10/20

Thông tin chi tiết tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến