NQ của HĐQT về việc mua lại cổ phiếu Esop của NLĐ nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ và kết quả mua lại CP Esop

09/05/19

Thông tin chi tiết tại đây
Kết quả từ Trung tâm lưu ký CK Việt Nam tại đây.
 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến