Quyết định của HĐQT v/v thành lập Chi nhánh tại Hưng Yên

03/06/15

Chi tiết: tại đây.

PHỤ TRÁCH CBTT

PCT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến