Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v: chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

21/11/18

Ngày 16/11/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 725/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung 6.480.000 cổ phiếu (Sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu) Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. 

Thông tin chi tiết tại đây.
 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến