Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v: chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu (Esop) của Công ty

15/01/19

Ngày 15/01/2019, CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã nhận được Quyết định số 31 /QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 720.000 cổ phiếu (Esop) của Công ty.

Thông tin chi tiết tại đây
 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến