Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 CTCP Bao bì và In nông nghiệp

15/02/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Mã chứng khoán: INN.

Mã ISIN: VN000000INN3.

Mệnh giá: 10,000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016 – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/2/2016.

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
Nội dung cụ thể:

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
  • Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
  • Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

Thông tin chi tiết từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: tại đây.

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)            

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến