Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 CTCP Bao bì và In nông nghiệp

10/02/17

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) với những nội dung sau:
Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Mã chứng khoán: INN
Mã ISIN: VN000000INN3.
Mệnh giá: 10,000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/2/2017 – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/2/2017.
     Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
     Nội dung cụ thể:
      –     Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
      –     Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
      –     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, khu

 công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
 –    Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
      Thông tin chi tiết từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: tại đây.

 
PHỤ TRÁCH CBTT
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến
                                                                                                             Ngày đăng tin: 10/2/2017