Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2015

09/02/15

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

Mã chứng khoán: INN

Mã ISIN: VN000000INN3

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung cụ thể:

–     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

–     Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

–     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

–     Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.

Thông tin chi tiết từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

http://www.vsd.vn/22-p4c23-25127/45/INN-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015.htm