Thông báo của UBCK Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC Quý (năm 2020) đối với Công ty

10/04/20

Ngày 10/4/2020, Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã nhận được công văn số 1000 / UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn CBTT báo cáo tài chính quý và báo cáo soát xét quý (nếu có) năm 2020 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Thông tin chi tiết tại đây.
 

PHỤ TRÁCH CBTT

PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến