Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các Báo cáo tài chính Quý của năm 2017

20/04/17

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các Báo cáo tài chính Quý của năm 2017
 Chi tiết: tại đây
                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                         PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                           (đã ký)
                                                                                                     Vũ Hồng Tuyến