Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các báo cáo tài chính Quý (năm 2016) đối với Công ty.

21/07/16

Chi tiết: tại đây

                                                                                                   Phụ trách CBTT      

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)            

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến