Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các báo cáo tài chính Quý (năm 2018) đối với Công ty

21/03/18

Thông báo của UBCK Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin các báo cáo tài chính Quý (năm 2018) đối với Công ty.

          Chi tiết: tại đây

                                                                                                  PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                         PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                     Vũ Hồng Tuyến