Thông báo của UBCK Nhà Nước v/v chấp thuận hồ sơ và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

07/12/18

Thông tin chi tiết tại đây
 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến