Thông báo đăng ký và báo cáo giao dịch cổ phiếu (INN) có liên quan đến người nội bộ của Công ty

24/03/22

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo về đăng ký & báo cáo giao dịch cổ phiếu có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

Thông tin chi tiết: tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến