Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu (INN) của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

14/02/22

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo về đăng ký, báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Thông tin chi tiết: tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến