Thông báo đính chính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

16/09/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã có thông báo gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc đính chính lại các thông tin chưa chính xác trong Giấy chứng nhận ĐKDN so với hồ sơ của Công ty.

Cụ thể là về: địa chỉ website, email, tên Công ty viết tắt, tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài (do dịch thuật sai).

Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện đính chính và trả kết quả vào ngày 15/6/2016.

Toàn văn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được đính chính tại đây

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)            

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến