Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tin nội bộ Ngày tạo: 24/01/2018 3:05:32 CH

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghip trân trng thông báo ngày cht danh sách c đông (ngày đăng ký cui cùng) vi nhng ni dung sau:

Tên chng khoán: C phiếu Công ty c phn Bao bì và In nông nghip.

Mã chng khoán: INN.

Mã ISIN: VN000000INN3.

Mnh giá: 10,000 đồng.

Sàn giao dch: HNX.

Loi chng khoán: C phiếu ph thông.

Ngày đăng ký cui cùng : 02/03/2018.

Lý do và mc đích: T chc Đại hi đồng c đông thường niên 2018.

Ni dung c th:

  • T l thc hin: 1 c phiếu - 1 quyn biu quyết.
  • Thi gian thc hin: Công ty s thông báo sau.
  • Địa đim thc hin: Công ty c phn Bao bì và In nông nghip. Lô 3, CN3, khu công nghip Ngc Hi, xã Ngc Hi, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni.
  • Ni dung Đại hi: Công ty s thông báo sau.
  • Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: tại đây

                                                                                                     PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                                                   PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                             ( đã ký)

                                                                                                       Vũ Hồng Tuyến



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
Giấy CNĐKDN:
0101508664, thay đổi lần 7 ngày 01/12/2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp.
Trụ sở: 72 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Tel/Fax: (024) 3869 5605
Nhà máy: Lô 3 - CN3 Khu CN Ngọc Hồi -Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (024) 3684 0092/3/4  -  Fax: (024) 3684 0095
Email: info@appmail.vn

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008

Kiểm tra mã an ninh

Copyright © 2016 AppPrint Co. All rights reserved
  Đang online 26 - Tổng truy cập 1.133