Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

24/01/18

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghip trân trng thông báo ngày cht danh sách c đông (ngày đăng ký cui cùng) vi nhng ni dung sau:

Tên chng khoán: C phiếu Công ty c phn Bao bì và In nông nghip.

Mã chng khoán: INN.

Mã ISIN: VN000000INN3.

Mnh giá: 10,000 đồng.

Sàn giao dch: HNX.

Loi chng khoán: C phiếu ph thông.

Ngày đăng ký cui cùng : 02/03/2018.

Lý do và mc đích: T chc Đại hi đồng c đông thường niên 2018.

Ni dung c th:

  • T l thc hin: 1 c phiếu – 1 quyn biu quyết.
  • Thi gian thc hin: Công ty s thông báo sau.
  • Địa đim thc hin: Công ty c phn Bao bì và In nông nghip. Lô 3, CN3, khu công nghip Ngc Hi, xã Ngc Hi, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni.
  • Ni dung Đại hi: Công ty s thông báo sau.
  • Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: tại đây

                                                                                                     PHỤ TRÁCH CBTT

                                                                                                                   PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                             ( đã ký)

                                                                                                       Vũ Hồng Tuyến