Thông báo dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

08/05/20

Thực hiện Chỉ thị số 15,16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc dừng tổ chức hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người và giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty đã có văn bản gửi Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội, UBCKNN, Sở GDCKHN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông báo về việc: hủy lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (dự kiến sẽ họp ngày 12/4/2020), hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 09/3/2020gia hạn tổ chức đại hội.

Ý kiến của Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội: chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 cho Công ty nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019. Chi tiết tại đây.

Thông báo của VSD chấp thuận việc hủy danh sách đã chốt ngày 09/3/2020 chi tiết tại đây
 

Thực hiện quy định tại Điều 8, Nghị định 78/2017/NĐ-CP, Công ty công bố thông tin về dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

 Mã chứng khoán: INN.

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

 Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

 Sàn giao dịch: HNX.

 Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 29/5/2020.


 Lý do và mục đích
: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Cụ thể như sau:

      Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
      Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 28/6/2020.
      Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
      Lô 3; CN3; KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

     Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
     
     Thông tin xác nhận của Trung tâm LKCKVN về ngày đăng ký cuối cùng tại đây

Phụ trách CBTT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến