Thông báo dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

22/02/21

Thông tin chi tiết tại đây
Thông tin từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến