Thông báo dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

18/02/22

Thông tin chi tiết tại đây

Thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại đây
 

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến