Thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng

02/06/21

CTCP Bao bì và In nông nghiệp trân trọng CBTT về thông báo và kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Thông tin chi tiết từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: tại đây

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến