Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

03/06/15

CTCP Bao bì và In nông nghiệp thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ như sau:

 1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Tuyết Nga
 2. Số CMND: 011741828.
 3. Quốc tịch: Việt Nam.
 4. Địa chỉ: P901. Đơn nguyên 2 – Số 15/17 Ngọc khánh – Ba Đình – Hà Nội.
 5. Điện thoại liên hệ: 043.684.0095.             Fax: 043.684.0095.
 6. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng – Trưởng phòng TC-KT.
 7. Mã chứng khoán giao dịch: INN.
 8. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục (7): 009C868999.
 9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: 100.300 cổ phiếu.
 10. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 108.000 cổ phiếu.
 11. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: 208.300 cổ phiếu.
 12. Mục đích thực hiện giao dịch:  tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.
 13. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.
 14. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/06/2015 đến ngày 09/07/2015

PHỤ TRÁCH CBTT

PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến