Thông báo giao dịch của Cổ đông nội bộ

18/06/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp thông báo giao dịch của Cổ đông nội bộ như sau:

–  Cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Thành Nam.
–  Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
–  Mã chứng khoán: INN
–  Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.868.970 CP (tỷ lệ 17,31%)
–  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
–  Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ.
–  Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
–  Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/06/2016
–  Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/07/2016.

                                                                                                   Phụ trách CBTT      

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)             

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến