Thông báo giao dịch của người có liên quan đến Cổ đông nội bộ

24/06/16

CTCP Bao bì và In nông nghiệp thông báo giao dịch của người có liên quan đến Cổ đông nội bộ như sau:

1.Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

–  Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Nga Linh

–  Quốc tịch: Việt Nam

–  Số CMND: 012524999; Cấp ngày 11/10/2011 tại C.A Hà Nội.

–  Địa chỉ liên hệ: T/T C.Ty Khảo Sát Thiết Kế Đường Sắt, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

–  Điện thoại:

–  Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với Công ty đại chúng: không.

2.Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

–   Họ và tên người nội bộ: Tạ Thị Tuyết Nga.

–   Quốc tịch: Việt Nam

–   Số CMND: 011741828; cấp ngày 18/03/2014 tại C.A Hà Nội.

–   Địa chỉ thường trú: P.901 đơn nguyên 2 số 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

–   Điện thoại liên hệ: 043.684.0095.

–   Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

–   Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: con đẻ.

–   Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 100.300, tỷ lệ 0,93%.

3.Mã chứng khoán giao dịch: INN

4.Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục (3): 002C172366 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5.Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.200 CP; tỷ lệ 0,23%.

6.Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.000 CP.

7.Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200 CP; tỷ lệ 0,001%

8.Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

9.Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

10.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/6/2016 đến ngày 28/7/2016

                                                                                                   Phụ trách CBTT     

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                     (đã ký)            

                                                                                                      Vũ Hồng Tuyến