Thông báo Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

13/03/13

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tới các quý cổ đông. Cụ thể như sau:

1.Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội :

– Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2014 ( Một ngày Chủ nhật)

– Địa điểm: Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.

– Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách 28/02/2014.

2. Nội dung

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013;

– Kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2014;

– Định hướng phát triển sản xuất – kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2015;

– Một số vấn đề khác.

3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, chương trình họp sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bắt đầu từ ngày 14/03/2014. Đề nghị các cổ đông tham dự đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản ( theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website  và fax về số: (04).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 27/03/2014 theo địa chỉ :   

Phòng Hành chính – Nhân sự : Số điện thoại:(04) 3684.0094 – Số máy lẻ:25.

–  Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không  nhận được Thư  mời họp thì có thể tải trực tiếp các  tài liệu dành cho cổ đông tại website trên và có quyền đăng ký tham dự đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu uỷ quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 27/03/2014 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người uỷ quyền, các cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT.

5.Quý cổ đông khi đến dự đại hội cần mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.

6. Các tài liệu, văn kiện phục vụ Đại hội:

a. Tài liệu đăng ký dự họp:

– Giấy đăng ký tham dự đại hội.

– Giấy ủy quyền.

b. Các văn kiện Đại hội:

–   Quy chế tổ chức đại hội.

–   Thể lệ biểu quyết.

–   Báo cáo của Hội đồng quản trị.

–   Báo cáo của Ban kiểm soát.

–   BCTC tóm tắt 2013 đã được kiểm toán.

–   Chương trình đại hội.

 PHỤ TRÁCH CBTT    

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 

VŨ HỒNG TUYẾN