Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

11/03/17

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tới các Quý cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

 • Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2017 (Một ngày Chủ nhật).
 • Địa điểm: Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
 • Điều kiện tham dự: cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng: 23/2/2017.

2. Nội dung

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016;
 • Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2017;
 • Định hướng phát triển sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.
 • Một số vấn đề khác.

3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, dự kiến Chương trình họp sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bắt đầu từ ngày 11/3/2017. Đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website  và fax về số: (04).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 24/3/2017 theo địa chỉ :   
     Phòng Hành chính – Nhân sự: (04) 3684.0093 – Ext:111 – Mobile: 0129.8038886 (Mr Hà).

 • Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông phía dưới đây và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/3/2017 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người uỷ quyền, các cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT.
5. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc hộ chiếu.
6. CÁC TÀI LIỆU – VĂN KIỆN ĐẠI HỘI. 
     A. Tài liệu đăng ký dự họp:

 1. Giấy đăng ký tham dự Đại hội.
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

     B.  Các Văn kiện Đại hội:

 1. Quy chế tổ chức Đại hội.
 2. Thể lệ biểu quyết.
 3. Dự kiến Chương trình Đại hội.
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 6. Báo cáo tài chính tóm tắt (tổng hợp – hợp nhất) 2016 đã được kiểm toán.

 
                                                                                                     PHỤ TRÁCH CBTT
                                                                                              PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                       Vũ Hồng Tuyến