Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

29/03/19

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/01/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tới các Quý cổ đông. Cụ thể như sau :

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

  • Thời gian: 07h30, ngày 14 tháng 4 năm 2019 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
  • Điều kiện tham dự: cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách (12/3/2019).
      2. Nội dung.  
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018;
  • Chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2019; Định hướng phát triển SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo.
  • Một số vấn đề khác.
       3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền và các tài liệu Đại hội:
Được gửi đến các Quý cổ đông bắt đầu từ ngày 29/3/2019. Đề nghị các cổ đông xác nhận lại việc đăng ký dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.appprintco.vn) và fax về số: (024).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 11/4/2019 theo địa chỉ sau:  Phòng Hành chính – Nhân sự : Số điện thoại:(024) 3684.0093/94 Số máy lẻ:111 (Mr Hà).

Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không  nhận được Thư  mời họp thì có thể tải trực tiếp các  tài liệu dành cho cổ đông tại website trên và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

   4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội:

Có thể ủy quyền theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 11/4/2019 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người uỷ quyền, các cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT.

   5. Các văn kiện của Đại hội:

Đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.appprintco.vn từ ngày 29/3/2019 hoặc đến trực tiếp Công ty (Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.

  6. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Vũ Hồng Tuyến – Phó Chủ tịch HĐQT (Phụ trách CBTT  – ĐT: 0912.14.1119) hoặc Phòng Hành chính – Nhân sự. SĐT: (024)3684.0093/94 – Số máy lẻ: 111 – Mr Hà.

      7. Các văn kiện Đại hội.

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Vũ Hồng Tuyến