Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

27/03/21

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/02/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tới các quý cổ đông. Cụ thể như sau :

1- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

Thời gian: bắt đầu từ 07h30, ngày 18 tháng 4 năm 2021 ( Một ngày Chủ nhật).
Địa điểm: Hội trường Tầng 2 – Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách (15/3/2021) đã được VSD xác nhận.

2- Nội dung chính
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020;
Chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2020; Định hướng phát triển SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo;
Một số vấn đề khác.

3- Thư mời họp, giấy đăng ký, giấy ủy quyền và các tài liệu đại hội: Được gửi đến các quý cổ đông bắt đầu từ ngày 27/3/2021. Đề nghị các cổ đông xác nhận lại việc đăng ký dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.appprintco.com) và fax về số:  (024).3684.0095 hoặc gọi điện thoại trực tiếp về Ban tổ chức trước ngày 16/4/2021 theo địa chỉ sau:  

Phòng HC-NS : Số điện thoại: (024) 3684.0093/94 Số máy lẻ: 111 (Mr Hà).

Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp và các tài liệu đại hội thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông tại website Công ty và đến đăng ký tham dự đại hội bình thường theo địa chỉ trên.

4- Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự đại hội: Có thể ủy quyền theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 16/4/2021 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người uỷ quyền, các cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT ( Danh sách chi tiết đã ghi trên Giấy ủy quyền).

5- Các văn kiện của Đại hội (Chi tiết tại mục 7): Đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.appprintco.com từ ngày 27/3/2021 hoặc đến trực tiếp Công ty ( Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.

6- Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu & thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về phòng dịch của Chính phủ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Vũ Hồng Tuyến – Phó Chủ tịch HĐQT ( Phụ trách CBTT  – ĐT: 0912.14.1119) hoặc Phòng Hành chính – Nhân sự. SĐT: (024)3684.0093/94 – Số máy lẻ: 111 – Mr Hà.

7- Các văn kiện Đại hội
Giấy đăng ký tham dự Đại hội
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2020
Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Báo cáo của Ban kiểm soát
Quy chế tổ chức Đại hội
Dự kiến chương trình Đại hội
Thể lệ biểu quyết
Dự thảo Biên bản – Nghị quyết Đại hội

 

Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến